Kultura na dotek

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.11.2017 – 31.7.2019
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. monitorovacím období
Postup projektových prací v 2. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období (závěrečném)
Strategické plány MKV

————————————————-

Cílem projektu je je nabídnout pražským středním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání a MKV. Aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů MKV do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro mediátorské zvládnutí interkulturního konfliktu na SŠ jejich přípravou v cyklu mediačních workshopů. Cílem je také rozšířit aktivizační a kooperační formy práce s žáky SŠ v oblasti MKV, interkulturní a osobnostní výchovy a rozšířit možnosti sdílení dobré praxe mezi žáky, pedagogy i zapojenými školami. Dílčím cílem je rovněž posílení schopnosti středních škol průběžně hodnotit vlastní proinkluzivní postupy a interní procesy a změny v kontextu požadavků inkluzivní praxe.

Kalendář projektu: 

  • do 30. 8. 2019 – odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci

Vybrané aktivity:
KA1_Práce s příběhy pro aktivní účast žáků SŠ v celoročním projektu MKV
KA2_Příprava a zavádění strategických plánů multikulturní výchovy na středních školách
KA3_Vzdělávání pedagogů v oblasti interkulturní mediace
KA4_Evaluace aktivit pro inkluzivní rozvoj škol

Postup projektových prací v 1. monitorovacím období:

V 1.období  projektu byly zahájeny realizace všech 4 klíčových aktivit se zapojenými středními školami: gymnáziem Thomase Manna v Praze 8, gymnáziem Na Vítězné pláni v Praze 4, gymnáziem Evolution  Sázavská v Praze 2 a gymnáziem Jana Palacha v Praze 1. V KA1 byly připraveny a na polovině zapojených škol i provedeny odborné semináře pro žáky zapojené do multimediální tvorby v přípravě audiovizuálních souborů s příběhy cizinců žijících v hl. městě Praze. Natáčení příběhů proběhlo na 1 ze zapojených středních škol a jeho výsledky byly podstoupeny postprodukčnímu zpracování.  V KA2 byly sestaveny  základní akční týmy strategického plánování na 4 středních školách a v návaznosti na depistáž MKV byly započaty práce ve strategickém plánování pod vedením metodiků MKV. V KA3 byly prezentovány cíle, obsahy, principy školní mediace a ve spolupráci s pedagogy SŠ i podmínky účasti pedagogů v 1.běhu mediačních výcviků. V KA4 byly provedeny průběžné evaluace a adaptace pořízeného CCAI k měření interkulturní senzitivity pedagogů a žáků SŠ na české podmínky. Výsledky evaluace byly soustředěny v rámci 1.průběžné zprávy k evaluaci MKV na SŠ.

Postup projektových prací v 2. monitorovacím období:

V 2.období  projektu probíhaly realizace všech 4 klíčových aktivit se zapojenými středními školami: gymnáziem Thomase Manna v Praze 8, gymnáziem Na Vítězné pláni v Praze 4, gymnáziem Evolution  Sázavská v Praze 2 a gymnáziem Jana Palacha v Praze 1. V KA1 byly dokončena odborná  příprava žáků SŠ pro multimediální tvorbu. Na všech zapojených SŠ proběhlo za aktivní účasti žáků SŠ natáčení rozhovorů  s cizinci žijícími v hl. městě Praze, které oslovili a vybrali sami žáci. Výsledky natáčení byly podstoupeny postprodukčnímu zpracování, do kterého byli žáci rovněž zapojeni.V KA2 proběhly pracovní schůzky  akčních týmů strategického plánování na školách s projektovými metodiky MKV. Výsledkem této spolupráce bylo vytvoření rámcové nabídky aktivit pro strategické plány MKV,  z nichž si týmy jednotlivých škol budou vybírat vhodnou sestavu dle aktuálních potřeb, podmínek  a specifického směřování svých škol. V KA3 byl zahájen 1.cyklus vzdělávání pedagogů v oblasti interkulturní a peer- mediace. V KA4 byl pilotně použit CCAI k měření interkulturní senzitivity žáků SŠ na zapojených školách, výsledky testování byly soustředěny v rámci 2.souhrnné zprávy z evaluacena SŠ a budou využity pro vhodné nastavení projektové práce s žáky na dotyčných SŠ.

Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období:

V rámci 3.období realizace byl zajištěn pokrok ve všech 4 klíčových aktivitách. V KA1 byly dokončeny 3 produkty projektu – mediální soubory rozhovorů s cizinci žijícími na území hl.m.Prahy nazvané Příběhy v obrazech. Každá ze 4 zapojených SŠ si svůj unikátní soubor vytvořila sama v rámci spolupráce žáků SŠ , pedagogoů SŠ , metodiků projektu a videotrenérů. S natočenými příběhy se po celou dobu 3.období realizace pracovalo ve formě workshopů a besed s žáky zapojených SŠ s periodicitou 1x měsíčně. V KA2 pokročily práce školních týmů 12 pedagogů SŠ  na přípravě Strategických plánů MKV směrem k pilotnímu ověření jejich vybrané části /aktivity s účastí pedagogů a žáků SŠ. V KA3 byl připraven a zrealizován 2.běh kurzu DVPP zaměřeného na interkulturní mediaci s dalšími  8 účastníky. Současně probíhal sběr příkladů dobré praxe z řešení konfliktů prostřednictvím mediačních rozhovorů a facilitací na zapojených SŠ. Byl rovněž připraven 3.běh kurzu DVPP v interkulturní mediaci a zahájen dne 15.4. 2019. V KA4 bylo provedeno průběžné hodnocení potřeb cílové skupiny pedagogů SŠ zapojených do projektu. Bylo k tomu využito zakoupené licence nástroje  CCAI ( C.Kelley a J. Meyers) – Inventáře interkulturní adaptability. Výsledky byly analyzovány, , poskytnuty 29 účastníkům šetření a vedení středních škol a využity pro 3. souhrnnou zprávu z evaluace MKV na SŠ.

Mediální soubory – videa – rozhovory:

GEVO Kultura na dotek.mp4
GJP Kultura na dotek.mp4
GTM Kultura na dotek.mp4
GVP Kultura na dotek.mp4

Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období:

V rámci 4. období realizace projektu byly v KA1 – KA3 dokončeny práce se zapojením všech  cílových skupin ze středních škol ( žáků, učitelů SŠ)  na všech výstupech  a produktech projektu v klíčových aktivitách 1. -3. V KA4 byla provedena a vyhodnocena evaluace.

Strategické plány MKV:

Strategický plán Gymnázium Thomase Manna – SP_MKV_GTM.pdf
Strategický plán Gymnázium Na Vítězné pláni – SP_MKV_GVP.pdf
Strategický plán Gymnázium GEVO Sázavská – SP_MKV_GEVO_Sazavska.pdf
Strategický plán Gymnázium Jana Palacha – SP_MKV_GJP.pdf
Sborník příkladů dobré praxe z interkulturní meadiace – Sbornik_prikladu_dobre_praxe_z_interkulturni_mediace.pdf