MODELY INKLUZIVNÍ PRAXE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125
OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – MŠMT
Příjemce: Somatopedická společnost, o.s., Praha
Realizace: 1.4.2010 – 31.3.2013
Cíle projektu
Aktivity projektu
Harmonogram a stav projektu MIP za 2.monitorovací období
Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období
Postup projektových prací v 5. monitorovacím období
Postup projektových prací v 6. monitorovacím období
Postup projektových prací v 7. monitorovacím období
Nabídka DVPP
————————————————-

Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání v běžných základních školách. Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) bude podpořena prostřednictvím pozitivního a vstřícného sociálního klima ve třídách a prostřednictvím nově vytvořených modelů práce pedagogů s heterogenní skupinou žáků při vzdělávání v rámci každodenní praxe na běžných základních školách.

Cílem projektu MIP je zejména:

 • rozšířit formy individualizované práce s žáky se SPV v rámci heterogenní skupiny ve třídě základní školy,
 • rozšířit povědomí žáků o lidské pohlavní, kulturní, etnické, zdravotní, jazykové, somatické, věkové diverzitě,
 • zvýšit odborné kompetence pedagogů běžných škol v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se SVP v základní škole realizací vzdělávacích programů v rámci DVPP a tvorbou příslušných metodických materiálů,
 • rozvíjet nové, netradiční organizační formy a metody výuky v rámci inkluzivního vzdělávání žáků se SVP v základní škole,
 • nabídnout a podpořit diskusi a výměnu zkušeností pedagogů, zpřístupnit jim příklady dobré praxe v inkluzivním vzdělávání.

Projekt bude realizován v pěti regionech v pěti pilotních školách, následně budou do aktivit projektu zapojeny vedle pilotních škol i další dvě základní školy z každého regionu. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci se SVP a intaktní žáci z prvého i druhého stupně základní školy. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci vybraných běžných škol (učitelé, členové vedení a managementu škol, výchovní poradce, školní poradenští pracovníci) a pedagogičtí pracovníci školských poradenských zařízení v regionu.

Aktivity projektu MIP:

 • interaktivní semináře pro žáky – modelové frontální i skupinové aktivity ve třídách,
 • průběžný screning a hodnocení vzdělávacích potřeb žáků se SVP,
 • intenzivní výcvik žáků se SVP v metakognitivních učebních strategiích a v sebehodnocení,
 • organizace kulatých stolů pro pedagogické pracovníky na pilotních školách,
 • interaktivní kooperace pedagogů školy (koordinačních týmů pro inkluzi), spolupráce s rodiči žáků, síťování škol a poradenských pracovišť.

Harmonogram a stav projektu MIP na konci 2.monitorovacího období:

Do projektu MIP byly zapojeny 4 pilotní školy ze 4 regionů ČR

 • ZŠ Litoměřice, ZŠ Havlíčkova
 • ZŠ Česká Lípa, ZŠ Antonna Sovy
 • ZŠ Brno, ZŠ Staňkova
 • ZŠ Choceň, ZŠ Svatopluka Čecha

K 25.1.2011 byly ve spolupráci s pilotními školami realizovány následující aktivity:

 • byly provedeny depistáže potřeb žáků a pedagogů s ohledem na možnosti rozvoje vzdělávacích příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím i rozvoje inkluzívní vzdělávací praxe
 • byly zachyceny klíčové oblasti potřeb žáků se SVP, zaznamenáno jejich postavení v rámci aktuálních vztahových síťí v rámci tříd
 • na škole byla v rámci kulatých stolů diskutována s pedagogy již používaná inkluzivní opatření v kontextu demografické charakteristiky spádové oblasti školy, aktuálního složení třídních kolektivů, školního vzdělávacího programu a zaměření školy, s ohledem na složení a kvalifikaci pedagogického sboru a na provázanost jejích aktivit s místní komunitou
 • ve třídách pilotních škol byly provedeny přímé aktivity s žáky, v jejichž rámci jim byla přiblížena podstata handicapu, jeho formy a projevy u dítěte školního věku, vhodné postoje k handicapovaným spolužákům a formou hrových aktivit simulovány situace, v nichž je potřeba spolužákovi s handicapem vyjít vstříc (viz fotodokumentace)
 • pilotní školy si převzaly certifikát o svém zapojení do projektu (viz ukázkový certifikát)

Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období:

Projektové práce v MIP dospěly ke konci 3. monitorovacího období, v němž byly realizovány práce v rámci klíčových aktivit. V rámci monitoringu stávající vzdělávací praxe na pilotních základních školách Svatopluka Čecha v Chocni, Havlíčkova Litoměřicích, A.Sovy v České Lípě a Staňkova v Brně proběhly 2.metodické návštěvy s kulatými stoly pro pedagogy a poradenské pracovníky těchto základních škol. Témata kul.stolů odpovídala zaměření jednotlivých škol a potřebám jejich pedagogů, a nimiž byla jejich volba předem konzultována. Velký zájem vzbudila témata – prevence šikany, volnočasové družinové aktivity pro žáky jiné kultury a národnosti, práce s mongolskými a vietnamskými žáky na českých školách, integrativní metodika v práci s tělesně postiženými žáky, komunikace a práce pedagoga s problémovou rodinou.

Ve 3. MO do sítě pilotních škol vstoupila 5.ZŠ – ZŠ Husova v Jičíně. Interaktivní semináře s žáky ve 4 třídách této školy proběhly v rámci depistáže potřeb žáků a v zájmu zjištění senzitivity žáků vůči zdravotně znevýhodněným žákům a adaptability žáků v heterogenním kolektivu – Fotodokumentace viz fotogalerie MIP jaro 2011.

Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období:

Dokumenty k průběhu projektu ve 4.MO najdete ve fotogalerii

Postup projektových prací v 5. monitorovacím období:

V rámci KA 02 byly realizovány návštěvy na pilotních školách v termínech: 19.3. 2012 v ZŠ Staňkova Brno, 13.4. 2012 , 20.4. 2012 a8.6. 2012 v ZŠ prof.Z.Matějčka, Most, v jejichž rámci proběhly pro pedagogy a žáky interaktivní semináře a metakognitivní výcviky ve třídách. K zajištění aktivit ve třídách odborně přispěli metodici projektu a koordinátoři jednotlivých škol. 6.2.2012 byl realizován poslední kulatý stůl pro pedagogy v ZŠ Havlíčkova „Prevence šikany ve škole, podpora žáků s SVP“. V průběhu návštěv v pilotních školách proběhly konzultace s managementem a s poradenskými pracovníky škol k přípravě a k sestavení koordinačním týmů pro inkluzi. Ve spolupráci metodiků, pedagogů škol a koordinátorů na školách byly vytvořeny žákovské diáře obsahující sebereflektivní činnosti žáků, z nichž byly vybrány 4 reprezentativní verze pro školy. Na ZŠ Havlíčkova, Litoměřice (6.2. 2012) a na ZŠ Staňkova, Brno (19.3. 2012) byl zahájen program DVPP pro pedagogy pilotních a přizvaných škol. Na školách ZŠ Husova Jičín, ZŠ Česká Lípa, ZŠ Horácké nám., Brno a ZŠ Staňkova Brno se v 5.monitorovacím období podařilo provést i 2.blokovou výuku zaměřenou na metodiku práce pedagogů s heterogenitou žáků. Program získal vysoké hodnocení pedagogů – účastníků výuky a hlásí se do něj další školy a pedagogové v regionech. Pedagogové v rámci DVPP obdrželi materiál Metodika jako studijní oporu. V monitorovacím období byla připravena i volná příloha Metodiky s příklady dobré praxe se souborem modelových aktivit k zavádění kooperativních činností v heterogenních třídách.

metodika_pro_pedagogy_zakladnich_skol.pdf

Postup projektových prací v 6. monitorovacím období:

V projektu MIP probíhají v rámci KA06 projektové aktivity spojené s utvářením sítě škol směřujících k inkluzi. Aktivní roli na 1.exkurzi těchto škol plnily základní školy z Chocně ( Pardubický kraj) a z České Lípy ( Liberecký kraj). Více viz zápis.

zapis_1_exkurze_mip.pdf

2.exkurze byla pořádána na ZŠ v Poběžovicích dne 18.12.2012 I zde proběhly odborné prezentace k rozvoji inluzivního vzdělávání v ČR a diskuse k možnostem efektivní spolupráce inkluzivních škol. V Poběžovicích jsme navíc sledovali postupy individualizované práce s žáky se sociálním znevýhodněním (viz fotogalerie č. 28).

zapis_2_exkurze_mip.pdf

V rámci plánovaných aktivit byly v 6.mo realizovány poslední metakognitivní semináře s žáky dne 8.6. 2012 na ZŠ prof.Z.Matějčka v Mostě. Jednalo se o řízené výcviky žáků 2.stupně (třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B) v metakognitivních strategiích ( orientace ve vlastním učebním stylu a v jeho využití při učení). V rámci návštěvy na ZŠ prof.Z.Matějčka byli také pedagogové školy instruováni o možnostech využití metakognitivních aktivit v práci s žáky. Pedagogové dalších zapojených škol pokračovali v 6.mo v programu DVPP dle harmonogramu (viz fotogalerie č. 28):

 • 12. 6. ZŠ Staňkova Brno 2. část kurzu DVPP Problematika práce s heterogenní třídou pod vedením Dr. Pavly Polechové
 • 30.8. 2012 ZŠ Slovanka, Česká Lípa DVPP – kurz 3. část Pedagogické přístupy k mimořádně nadanému žákovi v běžné škole, lektorka: PhDr. Jitka Fořtíková,Ph.D.
 • 31.8. 2012 ZŠ Husova, Jičín DVPP – kurz 3. část Pedagogické přístupy k mimořádně nadanému žákovi v běžné škole, lektorka: PhDr. Jitka Fořtíková,Ph.D.
 • 31.10. 2012 ZŠ Slovanka, Česká Lípa DVPP – kurz 4. část Specifika práce se žáky v inkluzivním pojetí – žák se zdravotním postižením a znevýhodněním, lektorky: Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Lenka Grebeníčková
 • 12.11. 2012 ZŠ Staňkova, Brno DVPP – kurz 3. část Podpora žáků se sociokulturním znevýhodněním (se zaměřením na žáky imigranty), lektorka: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
 • 19.11. 2012 ZŠ Horácké nám., Brno DVPP – kurz 3. část Pedagogické přístupy k mimořádně nadanému žákovi v běžné škole, lektorka: PhDr. Jitka Fořtíková,Ph.D.
 • 29.11. 2012 ZŠ Horácké nám., Brno DVPP – kurz 4. část Podpora žáků se sociokulturním znevýhodněním (se zaměřením na žáky imigranty)
 • 10.12. 2012 ZŠ Husova, Jičín DVPP – kurz 4. část Specifika práce se žáky v inkluzivním pojetí – žák se zdravotním postižením a znevýhodněním, lektorky: Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Lenka Grebeníčková

Postup projektových prací v 7. monitorovacím období:

V 7. monitorovacím období byla distribuována publikace „Jsme rozdílní – učíme se a hrajeme si společně“ v počtu 2000 výtisků na pilotní školy a školy v síti a ověřována ve spolupráci s pedagogy při práci s žáky těchto škol. S publikací pracovalo celkem 62 pedagogů a 1 857 žáků základních škol.
Ohlasy ze škol byly velmi příznivé. Ve spolupráci s pedagogy pilotních škol a škol v síti byl také dokončen sběr návrhů pomůcek vhodných pro vyučování žáků se SVP na běžných základních školách. Pomůcky byly na základě průběžných konzultací s pedagogy podrobně popsány z hlediska určení cílovým skupinám žáků podle typu zdravotního postižení a znevýhodnění, zvláště pak z hlediska metodického využití ve výuce. Popis pomůcek byl doplněn jejich zobrazením (nákresem či fotografií). Soubor pomůcek je pedagogům k dispozici na CD.
Na metodickém portálu www.mip.viphosting.eu se v diskuzním fóru objevila řada připomínek a příznivých ohlasů na Metodiku vydanou v rámci projektu pro pedagogy základních škol, kteří mají ve svých třídách žáky se SVP. Je evidentní, že se Metodika pedagogům líbí a vnímají ji jako přínosnou pro inkluzivní praxi a její rozvoj.
V jarních měsících 2013 proběhla realizace posledních částí kurzu DVPP na školách, na většině škol došlo k ukončení kurzu a k předání osvědčení celkově 67 úspěšným absolventům. Příprava a realizace dalších 6 exkurzí škol zapojených v síti proběhla ve spolupráci projektového týmu s managementem pilotních škol a škol v síti, a to na školách:

 • ZŠ Slovanka Česká Lípa,
 • ZŠ Vratislavova v Praze,
 • ZŠ Staňkova v Brně,
 • ZŠ Choceňského v Chocni,
 • ZŠ Horácké nám. V Brně,
 • ZŠ Prof. Matějčka v Mostě.

Hostitelské školy byly vybrány na základě zájmu představit školám zapojeným do projektu vlastní inkluzivní praxi a způsoby výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

publikace_jsme_rozdilni_mip.pdf

Fotodokumentace z exkurzí na pilotních školách v rámci aktivit 7. monitorovacího období viz fotogalerie č. 30

Nabídka kurzů DVPP:


Somatopedická společnost nabízí pro pedagogy základních škol v celé ČR kurz Inkluzivní pedagogika a základy metodiky práce s heterogenní třídou v ZŠ

Nabidka_Kurzu_MIP-Inkluzivni_pedagogika_a_zaklady_metodiky_prace.pdf