Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001429
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.4.2020 – 30.6.2022
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. období realizace projektu
Postup projektových prací v 2. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 4. období realizace projektu
Postup projektových prací v závěrečném období realizace projektu
Výstupy

————————————————-

Cílem projektu je podpořit koncepční rozvoj demokratické kultury na 4 středních školách v Praze a podpořit žáky s OMJ na těchto školách v oblasti kompetencí ke vzdělávání a k plnohodnotné účasti v životě SŠ. Cílem je také rozšířit dovednosti učitelů SŠ k vedení dialogických hodin předmětového vyučování a třídnických hodin s využitím témat pro demokratickou kulturu. Žákům SŠ chce projekt nabídnout vzdělávání v tématech pro DK prostřednictvím jejich vlastní odborně facilitované mediální tvorby a využitím jejích výsledků ve vyučování. Souvisejícím cílem je rozšířit možnosti žáků seznámit se s praxí a principy fungování demokratických organizací a institucí místních komunit formou „service learning“, tj. učení se službou při jejich studijních stážích. Projekt si klade také za cíl umožnit školám navázat spolupráci s demokratickými organizacemi místních komunit a postupně je rozvinout ve strategická partnerství. Dílčím cílem projektu je posílení schopnosti středních škol průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve sledu kroků a změn v souladu s požadavky demokratické a inkluzivní školní praxe..

Kalendář projektu: 

  • Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu

Vybrané aktivity:

KA1_Multimediální tvorba žáků středních škol pro demokratickou kulturu (DK)
KA2_Průvodci pro demokratickou kulturu na SŠ
KA3_Podpora žáků s OMJ na SŠ v adaptačním období
KA4_Strategická partnerství školy a organizace místní komunity pro posílení demokratické kultury

Postup projektových prací v 1. období realizace projektu:

V průběhu 1. období realizace byly zahájeny klíčové aktivity projektu dle harmonogramu a zapojeny CS pedagogů a žáků na 4 středních školách v Praze do účasti na projektovém řešení. Proběhla vstupní měření kvality inkluzivní praxe na zapojených školách pro sledování jejich pokroku a podpory jako vzdělávacích institucí. Vznikly pracovní týmy pedagogů na 4 školách, které se pod vedením průvodců demokratickou kulturou (DK) na školách zapojily do aktivit projektu. V přípravném období jara 2020 získalo 12 zapojených pedagogů SŠ odbornou metodickou podporu v kontaktní spolupráci a odborné přípravě vedené metodiky projektu. Do vzdělávacích aktivit bylo zapojeno 195 žáků tříd středních škol, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Volitelných seminářů spojených s přípravou a realizací videotvorby k tématům demokratické kultury a výchovy k demokratickému občanství, které otevřely všechny zapojené SŠ, se účastnilo 31 žáků. Byly zjištěny postoje žáků k demokratickým hodnotám a jejich aktivita v podpoře DK v naší zemi a sledovány organizační a metodické podmínky k začleňování žáků s OMJ na zapojených školách. Ve spolupráci pedagogů SŠ s lingvisty a lektory čes. jazyka pro žáky s OMJ byly zahájeny práce na metodické příručce k začleňování žáků s OMJ na SŠ. Na 2 SŠ byly provedeny první kroky k rozvoji strategických partnerství s organizacemi místních komunit.

Postup projektových prací v 2. období realizace projektu:

V průběhu 2. období pokračovaly realizace klíčových aktivit se zapojením stejného počtu učitelů 4 středních škol v Praze. V týmové spolupráci  byly realizovány práce na výstupech klíčových aktivit, projektové schůzky týmů se díky pandemii covid-19 konaly převážně distančně v MS Teams. Realizací videotvorby k tématům demokratické kultury a demokratického občanství  se účastnilo i nadále 31 žáků středních škol.  Do inovativních forem výuky se zapojilo 195 žáků, včetně žáků s OMJ a SVP. Výukou nových témat v občanské výchově, dějepise aj. předmětech byly formovány postoje žáků k demokratickým hodnotám. Žáci získávali dovednost diskutovat závažná společenská témata ve výuce. Vznikly 4 návrhy škol pro Metodickou příručku k začleňování žáků s OMJ na střední škole.  Na školách byly provedeny další kroky k rozvoji strategických partnerství s organizacemi místních komunit.

Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu:

V průběhu 3.období pokračovaly realizace klíčových aktivit projektu podle plánovaného harmonogramu. Pokročily práce na výstupech, do realizaci videotvorby se v září 2021 nově zapojilo 18 žáků. Při tvorbě videosouborů jim pomáhali profesionálové – lektor mediální výchovy a videotrenér. Žáci si vyzkoušeli reportážní činnost, tvorbu scénářů a komentářů, práci před i za kamerou. Zúčastnili se také postprodukčních prací pod vedením odborníků. Do výuky témat spojených s demokratickou kulturou se zapojily další 3 třídy středních škol. Učitelé připravili inovativní postupy ve výuce témat spojených s demokracií ve škole a společnosti s důrazem na vedení věcné diskuze, aktivní badatelství žáků a kritické myšlení. V průběhu 3. etapy projektu byly učitelskými týmy soustředěny četné metodické návody k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem ( dále jen OMJ) na střední škole, které byly pilotně vyzkoušeny s žáky s OMJ k intenzivní podpoře v adaptačním období. Na všech středních školách byly provedeny další kroky k rozvoji strategických partnerství s organizacemi místních komunit. Plánované praxe a stáže žáků v OMK byly z důvodu pandemických opatření Vlády ČR odloženy na 4.období realizace projektu.

Postup projektových prací ve 4. období realizace projektu:

V průběhu 4. období realizace projektu pokročily práce na výstupech projektu. V realizaci videotvorby v KA1 pokračovali od září 2021 žáci na 2 středních školách. Při přípravě  videosouborů jim pomáhali profesionálové – odborný lektor mediální výchovy a videotrenér.  Žáci  realizovali reportážní činnost, připravovali scénáře a vlastní komentáře k obrazu, vyzkoušeli si práci zvukaře, natáčení před i za kamerou. Zúčastnili se také postprodukčních prací pod vedením odborníků. Ve výuce témat spojených s demokratickou kulturou pokračovaly od září 3 třídy středních škol.  Učitelé pokračovali v  inovativních postupech ve výuce témat spojených s demokracií ve škole a společnosti s důrazem na dialog s žáky, aktivní badatelství žáků a kritické myšlení. V KA3 byly nadále ověřovány metodické návody k začleňování žáků s OMJ. Byly provedeny další kroky k rozvoji strategických partnerství s organizacemi místních komunit.  Forma bilaterální spolupráce mezi SZŠ 5. května v Praze 4 a Jedličkovým ústavem a školami v Praze 2 vyústila do společného projektu žáků obou škol, který byl úspěšně realizován.

Postup projektových prací v závěrečném období realizace projektu:

V období od 1.4. do 30.6.2022  byly dokončeny práce na všech výstupech  a produktech projektu v rámci jeho čtyř klíčových aktivit.  V KA 1 byly na školách dokončeny a využívány videosoubory s tématy demokratické kultury ve škole i v občanské společnosti. V rámci KA2 proběhla inovovaná výuka témat spojených s demokratickou kulturou na 2 středních školách. Byly v ní využity moderní formy práce pedagogů s žáky založené na partnerském dialogu. V KA3 byla s pomocí cílové skupiny pedagogů čtyř zapojených středních škol doplněna a  finálně upravena metodická příručka k začleňování žáků s OMJ na SŠ v adaptačním období.  Stejně jako další produkty projektu byla zveřejněna na stránkách příjemce.   V KA4  byly realizovány společné aktivity škol a organizace místní komunity, s níž školy rozvinuly své strategické partnerství.

Výstupy:

Metodická příručka

Metodická příručka k začleňování žáků s OMJ na SŠ – Metodicka-prirucka-k-zaclenovani-zaku-s-OMJ-na-SS.pdf

Videosoubory

Videosoubor žáků Pražského humanitního gymnázia:

Videosoubor žáků VOŠZ a SZŠ 5. května:

.

Videosoubor žáků Gymnázia Evolution:

Videosoubor žáků Gymnázia Thomase Manna: