Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001429
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.4.2020 – 30.6.2022
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. monitorovacím období
Postup projektových prací v 2. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období
Postup projektových prací v 5. monitorovacím období (závěrečném)
Výstupy

————————————————-

Cílem projektu je podpořit koncepční rozvoj demokratické kultury na 4 středních školách v Praze a podpořit žáky s OMJ na těchto školách v oblasti kompetencí ke vzdělávání a k plnohodnotné účasti v životě SŠ. Cílem je také rozšířit dovednosti učitelů SŠ k vedení dialogických hodin předmětového vyučování a třídnických hodin s využitím témat pro demokratickou kulturu. Žákům SŠ chce projekt nabídnout vzdělávání v tématech pro DK prostřednictvím jejich vlastní odborně facilitované mediální tvorby a využitím jejích výsledků ve vyučování. Souvisejícím cílem je rozšířit možnosti žáků seznámit se s praxí a principy fungování demokratických organizací a institucí místních komunit formou „service learning“, tj. učení se službou při jejich studijních stážích. Projekt si klade také za cíl umožnit školám navázat spolupráci s demokratickými organizacemi místních komunit a postupně je rozvinout ve strategická partnerství. Dílčím cílem projektu je posílení schopnosti středních škol průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve sledu kroků a změn v souladu s požadavky demokratické a inkluzivní školní praxe..

Kalendář projektu: 

  • 1.4.2020-30.9.2020 – realizace 1. období realizace
  • 31.10.2020 – odevzdání zprávy o realizaci

Vybrané aktivity:

KA1_Multimediální tvorba žáků středních škol pro demokratickou kulturu (DK)
KA2_Průvodci pro demokratickou kulturu na SŠ
KA3_Podpora žáků s OMJ na SŠ v adaptačním období
KA4_Strategická partnerství školy a organizace místní komunity pro posílení demokratické kultury

Postup projektových prací v 1. monitorovacím období:

V průběhu 1. období realizace byly zahájeny klíčové aktivity projektu dle harmonogramu a zapojeny CS pedagogů a žáků na 4 středních školách v Praze do účasti na projektovém řešení. Proběhla vstupní měření kvality inkluzivní praxe na zapojených školách pro sledování jejich pokroku a podpory jako vzdělávacích institucí. Vznikly pracovní týmy pedagogů na 4 školách, které se pod vedením průvodců demokratickou kulturou (DK) na školách zapojily do aktivit projektu. V přípravném období jara 2020 získalo 12 zapojených pedagogů SŠ odbornou metodickou podporu v kontaktní spolupráci a odborné přípravě vedené metodiky projektu. Do vzdělávacích aktivit bylo zapojeno 195 žáků tříd středních škol, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Volitelných seminářů spojených s přípravou a realizací videotvorby k tématům demokratické kultury a výchovy k demokratickému občanství, které otevřely všechny zapojené SŠ, se účastnilo 31 žáků. Byly zjištěny postoje žáků k demokratickým hodnotám a jejich aktivita v podpoře DK v naší zemi a sledovány organizační a metodické podmínky k začleňování žáků s OMJ na zapojených školách. Ve spolupráci pedagogů SŠ s lingvisty a lektory čes. jazyka pro žáky s OMJ byly zahájeny práce na metodické příručce k začleňování žáků s OMJ na SŠ. Na 2 SŠ byly provedeny první kroky k rozvoji strategických partnerství s organizacemi místních komunit.

Postup projektových prací v 2. monitorovacím období:

Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období:

Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období:

Postup projektových prací v 5. monitorovacím období (závěrečném):

Výstupy: