Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002092
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.1.2022 – 31.10.2023
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. období realizace projektu
Postup projektových prací v 2. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 4. závěrečném období realizace projektu
Výstupy – produkty projektu

————————————————-

Cílem projektu je podpořit udržitelný rozvoj a demokratickou kulturu na 4 středních školách v Praze. V rámci 3 klíčových aktivit přivede žáky SŠ k aktivní práci s principy demokratické kultury, učitele SŠ k inovaci obsahů předmětových a třídnických hodin, zavede profesní pozice průvodců pro demokratickou kulturu na 4 středních školách, zapojí organizace místních komunit do vzdělávací činnosti školy v nově koncipovaném výukovém programu škol pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Kalendář projektu: 

  • Od 1.1.2022 – do 30. 6. 2022 – realizace 1. období projektu
  • 30. 7. 2022 – odevzdání zprávy o realizaci za 1. období projektu
  • Od 1. 7. 2022 – do 31.12. 2022 – realizace 2. období projektu
  • 30. 1. 2023 – odevzdání zprávy o realizaci za 2. období projektu
  • Od 1. 1. 2023 – do 30. 6. 2023 – realizace 3. období projektu
  • 30. 7. 2023 – odevzdání zprávy o realizaci za 3. období projektu
  • Od 1. 7. 2023 – do 31. 10. 2023 – realizace 4. období projektu
  • 30. 11. 2023 – odevzdání závěrečné zprávy projektu

Vybrané aktivity:

KA1_Udržitelný rozvoj a rozvoj demokratické kultury v aktivní tvorbě žáků SŠ
KA2_Odborný průvodce pro demokratickou kulturu na SŠ
KA3_Výukový program místně orientovaného učení žáků SŠ pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost

Postup projektových prací v 1. období realizace projektu:

V průběhu 1. období realizace byly zahájeny 3 klíčové aktivity projektu dle plánovaného harmonogramu a zapojeny CS pedagogů a žáků na 4 středních školách ( 2 gymnáziích a 2 středních odborných školách) v Praze. Proběhla úvodní hodnocení inkluzivní praxe na středních školách pro budoucí sledování jejich pokroku. 17 pedagogů SŠ získalo metodické kompetence v odborné přípravě, kterou zajistili lektoři vysoké školy. Formou 3 depistážních nástrojů (strukturovaných dotazníků) byly na školách zjišťovány podmínky pro stanovení projektových postupů. Bylo zjištěno, že pedagogové tvoří z hlediska potřeb i zkušeností s projektovou prací heterogenní cílovou skupinu. Pro CS žáků byl připraven Zájmový kompas jako nástroj měření osobních zájmů, postojů a aktivity žáků pro udržitelný rozvoj v jeho sociálním pilíři. Ve spolupráci s žáky a pedagogy byla vybrána témata videotvorby žáků pro jejich vlastní učení a nastaveny podmínky pro otevření 4 paralelně probíhajících volitelných seminářů. V rámci KA3 zaměřené na přípravu modelu výuky s využitím moderních prvků MoU ( besed, exkurzí, šetření, questů aj. investigací v terénu místní komunity) byly na 4 SŠ vytvořeny 3 členné pracovní týmy pedagogů.

Postup projektových prací v 2. období realizace projektu:

V 2. realizačním období pokročily práce s cílovými skupinami pedagogů a žáků 4 středních škol v celkově 3 klíčových aktivitách. V rámci KA1 bylo 33 žáků zapojeno do videotvorby v rámci volitelných seminářů, při níž aktivně v lokacích svých škol a s využitím sociálních zdrojů místních komunit vytvářeli materiál pro vlastní výuku na principu místně orientovaného učení. 273 žáků se zapojilo v rámci 9 tříd do dialogických forem vyučování v KA2 se zaměřením na posilování demokratické kultury a principů angažovaného občanství pro udržitelný rozvoj . 25% těchto žáků se paralelně zapojilo do realizace besed a exkurzí aj. forem badatelské výuky v KA3, které představovaly praktickou část nově koncipovaného a pilotně ověřovaného programu výuky pro SŠ. Do všech pilotních aktivit bylo i nadále zapojeno 18 pedagogů 4 středních škol, kteří rozvíjeli své dovednosti práce s žáky pod vedením specialistů a odborných metodiků projektu. Na školách proběhlo rozsáhlé šetření potřeb žáků v oblasti zájmů a aktivit angažovaného občanství a udržitelného rozvoje v sociálním pilíři. Výsledky šetření byly zpracovány do podoby 4 výstupních analytických zpráv a předány prostřednictvím psychologa třídním učitelům a jejich třídám. S jejich využitím budou dále cíleně směřovány projektové aktivity v jednotlivých třídách . Byly zahájeny práce na rámcovém Kodexu férové třídy, se kterým budou střední školy v dalším období pracovat v rámci managementu diversity a svého inkluzivního rozvoje. Projektové postupy na školách byly koordinovány věcným manažerem projektu a harmonizovány ve spolupráci s Průvodci DK na jednotlivých školách.

Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu:

Ve sledovaném období realizace projektu došlo k pokroku ve všech klíčových aktivitách: v KA1 byly úspěšně zakončeny semináře k videotvorbě na 4 SŠ tvorbou výstupů – ucelených videosouborů – a proběhly jejich prezentace na školách. V KA2 pokračovala výuka vybraných tříd a předmětů na 4 SŠ a realizace třídnických hodin k implementaci pravidel diversity managementu dle Kodexu férových tříd k přijetí diversity žáků a pracovníků středních škol jako posilujícího znaku demokratické kultury škol a celé společnosti. V týmové spolupráci pedagogů čtyř zapojených středních škol byl s využitím jejich metodických zkušeností vytvořen metodický materiál Diversity management ve výuce na střední škole – produkt projektu. V KA3 pokračovaly práce na konceptu programu výuky MoU pro střední školy, ověřování a úprava jeho dílčích částí – praktické výuky s prvky Work based learning k podpoře znalostí a tzv. měkkých dovedností u žáků středních škol. Mezi žáky v 10 třídách 4 středních škol zapojených do projektu po dobu 10 měsíců bylo provedeno výstupní šetření pomocí Zájmového kompasu, které prokázalo vliv projektu na jejich zájmy, postoje a aktivity ve sociální sféře udržitelného rozvoje a občanské angažovanosti a posuny v oblasti soudržnosti tříd. Veškeré práce v klíčových aktivitách projektu byly koordinovány v rámci realizačního týmu a dílčí postupy byly projednávány a harmonizovány na 6 pravidelných projektových schůzkách.

Postup projektových prací ve 4. závěrečném období realizace projektu:

V závěrečném realizačním období bylo dosaženo pokroku ve všech třech klíčových aktivitách projektu. V rámci KA1 byly dokončeny prezentace videotvorby žáků v třídnických hodinách na dvou zapojených středních školách, vyhodnoceny jejich průběhy pedagogy a získány písemné zpětné vazby od žáků – účastníků prezentací. Po celé období probíhaly práce zapojených učitelů SŠ na přípravě modelu výukového programu zaměřeného na moderní aktivizující metody výuky s důrazem na kreativní, místně investigativní a integrované tematické vzdělávání. Nově připravený produkt KA3 – koncept půlročního výukového programu s členěním teoretické výuky a praktických částí a s přehledem metodických postupů a doporučení k implementaci do výuky SŠ – byl doplněn vhodnými příklady prakticky ověřených hodin z jednotlivých škol, jejich popisy v tzv. sylabech byly příslušně aktualizovány. Podobně byl s využitím zkušeností učitelů aktualizován a finalizován Sborník příkladů dobré praxe z výuky v programu místně orientovaného učení, který prezentuje 16 výukových jednotek realizovaných na zapojených středních školách s využitím potenciálu městských částí Prahy jako zdroje pro rozvoj a učení středoškoláků. Produkty vytvořené v projektu, který skončil k 31.10.2023 jsou plně k dispozici pedagogické veřejnosti (viz níže).

Výstupy – produkty projektu:

Diversity management ve výuce na střední škole

Praktické návody k implementaci témat lidské diverzity v propojení se sociální inkluzí a se sociálním vyloučením do výuky na středních školách

Diversity management ve výuce na střední škole – Diversity_management_ve_vyuce_na_SS.pdf

Koncept výukového programu

Koncept ověřeného výukového programu s členěním teoretické výuky a praktických částí a s přehledem metodických postupů a doporučení k implementaci do výuky SŠ – Metodický materiál.

Příloha KA3_Koncept výukového programu – Priloha_KA3_Koncept_vyukoveho_programu.pdf

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe z výuky v programu místně orientovaného učení.

Příloha KA3_Sborník příkladů dobré praxe – Priloha_KA3_Sbornik_prikladu_dobre_praxe.pdf