ŠKOLOU BEZ PŘEKÁŽEK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0130
OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – MŠMT
Příjemce: Somatopedická společnost, o.s., Praha
Partner: Alfa Human Service, Praha
Realizace: 1.4.2010 – 31.3.2013
Cíle projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období
Trailer: Školou bez překážek (2010)
Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období
Postup projektových prací v 5. monitorovacím období
Postup projektových prací v 6. monitorovacím období
Postup projektových prací v 7. monitorovacím období
————————————————-

Žáci se specifickými poruchami učení a chování (dále jen SPUCH) jsou stále vnímáni jako problémová skupina ze strany pedagogů, často jsou obtížně přijímáni i svými spolužáky. Tříletý projekt proto usiluje o rozvoj jejich vzdělávacích příležitostí v rámci každodenní praxe na běžných základních školách.

Cílem projektu je zejména:

 • vybavit management škol, pedagogy a žáky v regionech reflektivním poznáním, aby dokázali snáze pracovat s žáky SPUCH během běžného vyučování;
 • podpořit ve vybraných čtyřech regionech vytvoření vzdělávacích organizací, které budou schopny šířit modely inkluzivní práce do dalších škol v regionech;
 • odborná příprava pedagogů, poradenských pracovníků škol a asistentů pedagogů škol prostřednictvím modularizovaných programů DVPP a e-learningu;
 • vytvořit podmínky pro transfer poradenských služeb do interního prostředí vybraných škol, které povedou ke zformování týmů poradenské a metodické podpory přímo ve školách.

Hlavním inovativním prvkem projektu je obohacení běžně užívaných speciálně-pedagogických postupů o inkluzivní komponentu (metakognitivní strategie učení žáků se SPUCH, týmové učení a vyučování, nové složky reedukace, spolupráce žáků se SPU v heterogenních třídách a skupinách, trénink reflektivních schopností žáků, detekce talentů a nadání u žáků s SPUCH).

Vybrané aktivity:

 • organizace kulatých stolů na pilotních školách;
 • interaktivní práce s rodiči žáků s SPUCH (e-learning);
 • interaktivní práce s žáky 24 pilotních tříd (VTI, detekce vztahové sítě);
 • definice inkluzivních modelů metodické práce s žáky s SPUCH;
 • síťování škol a poradenských pracovišť;
 • vytvoření DYS portálu pro všechny cílové skupiny (rodiče, pedagogové, žáci);
 • interaktivní práce s rodiči (e-poradna, práce s koterapeutem)

Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období:

V rámci 3.monitorovacího období proběhly další plánované návštěvy pilotních škol spojené s videoprojekcí k problematice SPUCH a s metodickými workshopy – ZŠ Chelčického v Chocni, ZŠ U Soudu v Liberci, ZŠ Komenského v Jílovém u Prahy, ZŠ Prof.Zd.Matějčka v Mostě. Pedagogové škol byli zapojeni do přípravy DVPP jako jeho spolutvůrci v rámci aplikované metodiky Work Based Learning. V 16 třídách pilotně zapojených škol byla dokončena detekce vztahové sítě žáků s ohledem na výskyt žáků se specifickými poruchami učení a chování. Výsledky detekce byly zpracovány do tzv.“Dopisů třídám“ a žáci s nimi budou na podzim prostřednictvím svých třídních učitelů seznámeni. Velmi úspěšná byla metodická vystoupení mediátorky D.Vrabcové a metodičky výuky cizích jazyků L.Novotné, s nimiž pedagogové pilotních škol diskutovali nové možnosti práce s rodiči a žáky s SPUCH – Fotodokumentace viz fotogalerie ŠbP jaro 2011.

Trailer: Školou bez překážek (2010)

Celková stopáž: 14´34´´
Režie: Radomír Šofr
Produkce: Somatopedická společnost o.s.

Trailer představuje zkrácenou verzi dokumentární studie věnované celospolečenskému vnímání osob, u nichž byly v dětství diagnostikovány poruchy učení a chování, stejně jako jejich úsilí vyrovnat se s tímto tzv. handicapem.Film dosud vidělo cca 200 pedagogů a poradenských pracovníků v různých městech ČR (Choceň, Most, Jílové u Prahy, Liberec, Bílina, Teplice, Hradec Králové, Děčín, Louny etc), další individuální projekce jsou naplánovány průběžně v roce 2012. Veškeré dosavadní ohlasy byly kladné, podle respondentů film přesně poukazuje na mýty, spojené s termíny dyslexie či dysgrafie i způsob, jak se proti nim postavit. V rámci projekce filmu nabízí produkce rovněž individuální konzultace, komentáře, interaktivní workshopy na danou problematiku, tj. pedagogové mohou získat odbornou podporu při řešení konkrétních situací ve své práci. Pro více informací se prosím obraťte písemně na adresu karolina.solcova@email.cz, příp. vanda.hajkova@seznam.cz

Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období:

Dokumenty k průběhu projektu ve 4.MO najdete ve fotogalerii

Postup projektových prací v 5. monitorovacím období:

Na pilotních školách proběhly 4 kulaté stoly na téma využití ICT techniky ve vzdělávání pedagogů. V 5.monitorovacím období byly rovněž dokončeny screeningy potřeb jednotlivých škol. 28.5.byl realizován workshop na ZŠ Komenského „Zábavné učení s barevnými čtecími fóliemi ve výuce AJ, Čj a NJ“ pod vedením lektorky ing. L. Novotné. Byl spuštěn pilotní běh e-learningového kurzu, který připravuje pedagogy na práci s žáky se SPUCH na 1 i 2.stupni ZŠ. Kurz je otevřen i pro další zájemce-pedagogy z regionů, lze se přihlásit i individuálně přes dysportál ŠBP. 28.1.2012 bylo zorganizováno setkání rodičů a pedagogů při základní škole ve Velvarech, Středočeský kraj s účastí 14 osob. Účastníkům bylo nabídnuto a předvedeno využití internetové pedagogicko psychologické poradny na dysportálu ŠBP. 21.4.2012 a 5.5. 2012 byl zorganizovány workshopy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové na téma videoprojekce filmu a následné diskuse k problematice SPUCH. Setkání odborně i organizačně zaštítili členové týmu ŠBP a pracovníci Ústavu primární a preprimární edukace při PF UHK. Akce byla zaměřena na budoucí učitele a poradenské pracovníky. V 5.MO probíhala také práce rodičovských skupin ve 4 pilotních školách. Jako velmi potřebné se ukázalo provést individuální konzultace s pedagogy-třidními učiteli dětí se SPUCH, jejichž rodiče se účastnili práce ve skupině. Konzultace byly zaměřeny na mapování krizových míst ve vzájemné komunikaci rodiny a školy.

Postup projektových prací v 6. monitorovacím období:

V 6.monitorovacím období se 25.9.2012 uskutečnilo celostátní setkání pedagogů základních škol na konferenci Školou bez překážek v pražském Břevnově (viz fotogalerie č.27)
Na konferenci byl distribuován recenzovaný sborník s přílohami, který představil příklady dobré praxe v podpoře žáků se SPUCH na základních školách. Dne 22.11.2012 se na Pedf UK v Praze sešlo 37 pedagogů, kteří se vzdělávají v kombinovaném studiu a CžV na pedagogických fakultách, k problematice Specifických poruch učení na počátku školní docházky se zřetelem na diagnostiku dětí a žáků v riziku SPU (viz fotogalerie č.29).
Po celé období vstupovali pedagogové do e-learningového kurzu k metodické práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, první absolventi získali osvědčení o úspěšném absolvování programu.

Postup projektových prací v 7. monitorovacím období:

V 7.monitorovacím období byl završen kurz DVPP (e-learning), zaměřený na metodické aspekty vzdělávání žáků se SPUCH certifikací úspěšných absolventů a v návaznosti na tuto aktivitu byl dokončen Kriteriální model dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (jako výstupní studie realizovaného DVPP). Metodický tým provedl finalizaci Sborníku Příklady práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování jako jednoho z produktů projektu ŠBP. Sborník obsahuje 15 kapitol na 46 stranách připomínajících nejosvědčenější přístupy k výuce žáků se SPUCH a v obrazové příloze také dokumentaci těchto přístupů. Sborník byl distribuován na CD a je k vyžádání v kanceláři Somatopedické společnosti , o.s. i pro další školy v regionech ČR.
V monitorovacím období byla aktivita věnována zejména péči o e-poradnu ve spolupráci s redaktorkou, Mgr. Žáčkovou. Do poradny je možné i v období po skončení projektu vkládat dotazy týkající se problémů ve výuce žáků se SPUCH.

kriterialni_model_dvpp_sbp.pdf