Držíme krok…

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000030
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.10.2016 – 30.6.2018
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. monitorovacím období
Postup projektových prací v 2. monitorovacím období
Postup projektových prací v 3. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období (závěrečném)
Strategické plány multikulturní výchovy

————————————————-

Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence pedagogů pražských základních škol pro práci ve třídách s jazykovou, sociální a kulturní heterogenitou, přispět ke strategickému plánování mezipředmětově pojaté MKV a k bezkonfliktnímu klima těchto škol v interkulturním kontextu.

Kalendář projektu: 

  • do 30. 6. 2018 – dokončení projektových aktivit a ukončení realizace projektu;
  • do 30. 7. 2018 – odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci.

Vybrané aktivity:
KA1_Rozvoj sociálních kompetencí žáků v multikulturní výchově
KA2_Strategické plány multikulturní výchovy na ZŠ
KA3_Volitelné vzdělávání pedagogů
KA4_Evaluace projektových aktivit a výstupů

Postup projektových prací v 1. monitorovacím období:
Zahájení přípravy nových učebních materiálů pro žáky zapojených ZŠ  v mezipředmětově pojaté multikulturní výchově. Pracovní sešity žáků byly připraveny po stránce rámcových obsahů s vyznačením témat i subtémat, didaktické linky a metodických odkazů. Pedagogové ZŠ přispěli svými podklady k naplnění konkrétních témat a lekcí pracovních sešitů. Na školách byly vytvořeny akční týmy pedagogů, které pod vedením projektových metodiků připravily rámce Strategických plánů v MKV jako unikátních strategických dokumentů škol. Byl připraven 1.běh kurzu DVPP z projektové nabídky, a to po stránce obsahové i organizační (sylabus, program a harmonogram, lektorské zajištění, program koučování, studijní materiály aj.) Byl proveden nábor 22 zájemců z řad pedagogů ZŠ. Proběhla vstupní depistáž a evaluace strategií a postupů v MKV na zapojených školách, paralelně byla prováděna evaluace klimatu zapojených škol v interkulturním kontextu.

Postup projektových prací v 2. monitorovacím období:
V 2. období realizace projektu pokračovaly práce s cílovými skupinami ve všech klíčových aktivitách projektu. Byly dokončeny přípravy nových učebních materiálů pro žáky ZŠ v mezipředmětově pojaté multikulturní výchově a 420 jejich výtisků bylo poskytnuto k desetiměsíčnímu ověřování ve výuce pedagogům a žákům pražských základních škol, které bylo zahájeno s novým školním rokem 2017/18 od 4. září 2017. Na školách pracovaly akční týmy pedagogů pod vedením projektových metodiků MKV a připravovaly Strategické plány MKV jako unikátní strategické dokumenty škol. Proběhly 2 kurzy DVPP z projektové nabídky s celkovou účastí 33 pedagogických pracovníků ZŠ a byly připraveny další 2 kurzy DVPP pro následující období. Proběhla průběžná evaluace strategií a postupů v MKV na zapojených školách, paralelně bylo sledováno klima a nastavení pedagogů pro MKV.

Postup projektových prací v 3. monitorovacím období:
V 3. období realizace pokračovaly práce s cílovými skupinami ve 4 klíčových aktivitách projektu. Pokračovalo ověřování nových učebních materiálů v práci s žáky 6 zapojených  ZŠ v mezipředmětově pojaté multikulturní výchově. Tří až čtyřčlenné akční týmy pedagogů na 4 zapojených školách připravily  Strategické plány MKV k připomínkování a k finalizaci. Pod vedením metodiků strategického plánování byly na školách vybrány oblasti připravených SP MKV k praktickému ověření a byl naplánován způsob jejich ověření pro následující období. Proběhl  kurz DVPP „Postupy v začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky v ZŠ“ s celkovou účastí 11 pedagogických pracovníků ZŠ . Současně byl zahájen nábor zájemců  z řad pedagogických pracovníků ZŠ o kurz DVPP „Zatěžující situace ve výuce, snižování stresovosti, osobnostní integrita pedagogů“ s plánovanou realizací v dubnu 2018. Proběhla průběžná evaluace nastavení pedagogů pro práci v heterogenním prostředí tříd a škol s účastí žáků s OMJ.

Postup projektových prací ve 4.monitorovacím období

Ve 4.monitorovacím období bylo dokončeno ověřování nových pracovních sešitů MKV na základních školách. K práci se sešity bylo od 4.9.2018 po celý školní rok ( 10 měsíců) přivedeno 162 žáků základních škol. Hodnocení práce se sešity průběžně provádělo 11 pedagogů. V tomto období byla dokončena Metodika pro práci s pracovními sešity MKV, v níž byly využity zkušenosti pedagogů z ověřování. 4 podpořené základní školy v Praze si vytvořily Strategický  plán MKV pro svou aktuální potřebu i na příští roky. Tyto 4 produkty projektu jsou umístěny na našich stránkách. Celkově 43 pedagogů ZŠ se nově zapojilo do DVPP kurzů realizovaných v projektu. Rozšířili si tak své odborné kompetence pro práci s heterogenními třídami s přítomností žáků se SVP ( včetně žáků s OMJ). Školy zapojené v projektu byly průběžně monitorovány z hlediska proinkluzivních změn a postupů.

Strategické plány multikulturní výchovy

Produkty projektu –  4 Strategické plány multikulturní výchovy:

Strategický plán MKV ZŠ Plamínkové – SP_MKV_ZS_Plaminkove.pdf
Strategický plán MKV ZŠ Vratislavova – SP_MKV_ZS_Vratislavova.pdf
Strategický plán MKV ZŠ K Dolům – SP_MKV_ZS_K _DOLUM.pdf
Strategický plán MKV ZŠ Londýnská – SP_MKV_ZS_Londynska.pdf